Kolejny sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

zebranie dłoni kilku osóbKrajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 29 czerwca 2020 roku, sygn. akt KIO 733/20 uwzględniła odwołanie od niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osią sporu w sprawie była kwestia prawidłowości zastosowania przez Wykonawcę obniżonej stawki podatku VAT na całość zamówienia, w skład którego wchodził aparat RTG, fartuch ochronny oraz system integracji.

Zamawiający w analizowanej sprawie domagał się dostarczenia wyrobu medycznego w postaci aparatu RTG, który, co nie ulega wątpliwości, jest wyrobem medycznym a wraz z tym aparatem fartucha ochronnego rtg oraz integracji z systemem RIS/PACS firmy CGM Clininet/NetRAAD. Te elementy nie są natomiast wyrobem medycznym a stanowią wyposażenie dodatkowe.

Poza sporem w niniejszej sprawie było, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość zastosowania niższej 8 % stawki podatku VAT wobec wyrobów medycznych.

Kwestią wzbudzającą zastrzeżenia Odwołującego było jednak to, że Zamawiający po lakonicznych wyjaśnieniach konkurencyjnego Wykonawcy zakwalifikował wyposażenie dodatkowe jakim jest fartuch ochronny i integracja z systemem z punktu widzenia obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług jako opodatkowane stawką 8 % a nie 23 %.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, która w całości podzieliła argumenty podniesione w przygotowanym przez Kancelarię odwołaniu, w analizowanym przypadku nie występuje na tyle ścisły związek między tymi świadczeniami, by można mówić o świadczeniu złożonym, gdzie dostawa wyrobu medycznego stanowi świadczenie główne, a dostawa wyposażenia dodatkowego - świadczenie pomocnicze. Towary określane mianem wyposażenia dodatkowego nie stanowią zatem w analizowanym wypadku elementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wyrobu medycznego. Aparat RTG działa niezależnie od tego, czy w jego wyposażeniu znajduje się fartuch ochronny czy też nie.

Mając powyższe na uwadze KIO orzekła, że Zamawiający w sposób błędny przyjął, że naliczona przez Wykonawców obniżona stawka VAT na całość zamówienia jest prawidłowa i nakazał unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenie na podstawie at. 89 ust. 1 pkt 6 PZP ofert Wykonawców, którzy wskazali 8 % stawkę podatku VAT na całość zamówienia.