Zamówienia Publiczne

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi zamówień publicznych. W wyniku ciągłych zmian i nowelizacji przepisów, podmiotom biorącym udział w procesie udzielania zamówienia publicznego nie jest łatwo swobodnie poruszać się w tym niezwykle sformalizowanym postępowaniu. Kancelaria oferuje pełną obsługę dla podmiotów, które uczestniczą w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego jako Zamawiający bądź jako Wykonawca. Bierzemy czynny udział w całym procesie związanym z wyłonieniem Wykonawcy w postępowaniu, udzielając wsparcia merytorycznego i fachowej wiedzy prawnej. Reprezentujemy Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również w postępowaniach sądowych. Przygotowujemy odwołania, skargi, pisma procesowe, opinie, analizy.

 

Świadczone przez nas usługi rozgraniczamy w następujący sposób:

  • Dla Zamawiających
    Zajmujemy się sporządzaniem, opiniowaniem i weryfikowaniem dostarczonej dokumentacji przetargowej. Dla naszych Klientów redagujemy wezwania do Wykonawców, a także udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień do SIWZ. Reprezentujemy Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami, przygotowując odpowiedzi na odwołania i pisma procesowe w trakcie postępowania jak również skargi do sądów na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Dla Wykonawców
    Zajmujemy się analizą dokumentacji przetargowej. Sporządzamy pisma do Zamawiającego i odpowiadamy na wezwania. Szczególną uwagę zwracamy na analizę zapisów umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z Zamawiającym. Przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz skargi do sądów na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Zamówienia publiczne