Zabezpieczenie roszczenia przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować i przestawić kolejne korzystne rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty frank szwajcarski.  Przestawione rozstrzygnięcie jest o tyle ciekawe, o ile pokazuje, że upadłość Banku nie niweczy możliwości dochodzenia przez konsumenta stwierdzenia nieważności umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowne.  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r., sygn. akt WA1M/GU/188/2023 ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Tym samym roszczenia pieniężne kredytobiorców skierowane wobec masy upadłości Banku mogą być rozstrzygane jedynie w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 30.03.1992 r. (sygn. akt. III CZP 22/92) pozew przeciwko upadłemu wniesiony po ogłoszeniu upadłości o należność dotyczącą jej masy podlega odrzuceniu. Konsument nie pozostaje jednak bez ochrony prawnej, ponieważ nadal może dochodzić żądania  stwierdzenia nieważności umowy kredytu, które to roszczenie nie ma charakteru pieniężnego i nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości w drodze spieniężenia majątku Banku. Podzielając powyższe zapatrywanie Sąd Okręgowy w Tarnowie Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 29 lutego 2024 r. (sygn. akt I C 1401/23) postanowił zabezpieczyć w sprawie prowadzonej przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A.  roszczenie konsumenta o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania płatności bieżących rat kredytu w kwotach i terminach określonych umową, zakazanie Pozwanemu składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu wobec zaprzestania płatności bieżących rat kredytu przez kredytobiorcę, a także zakazanie Pozwanemu przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz innych biur informacji gospodarczej, baz danych i innych rejestrów informacji o braku dokonywania płatności bieżących spłat kredytu – od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.